Υποσυστήματα του Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού

solar panel inverter battery amperorio

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό αποτελείται κυρίως από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (photovoltaic panels – PV), τον ρυθμιστή φόρτισης (controller), τις μπαταρίες ή συσσωρευτές (battery bank) και τον αντιστροφέα τάσης (inverter).

Φωτοβολταϊκά πλαίσια, μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα, εκμεταλλευόμενα το φωτοβολταϊκό φαινόμενο κατά το οποίο η πρόσπτωση φωτονίων σε μία επαφή p-n δημιουργεί μετακίνηση ηλεκτρονίων και κατά συνέπεια ηλεκτρικό ρεύμα.

Χαρακτηριστικά μεγέθη των πλαισίων είναι η τάση και η ισχύς τους (συνήθως είναι 24βολτα και η ισχύ κυμαίνεται από 200 έως 500Watts).

Τα φωτοβολταικά panels, διακρίνονται σε πολυκρυσταλλικά, μονοκρυσταλλικά και άμορφα με τις διαφορές τους να επικεντρώνονται κυρίως στο κόστος και λιγότερο στην απόδοσή τους.

Charge controller amperorio

Ρυθμιστής φόρτισης, διοχετεύει το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στους συσσωρευτές. Ο ρυθμιστής φόρτισης είναι εκείνη η ηλεκτρονική διάταξη που καθορίζει τη διαδικασία φόρτισης-εκφόρτισης των μπαταριών (για παράδειγμα όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και δεν υπάρχει ζήτηση από το φορτίο διακόπτει την παροχή ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά πάνελ προς τη συστοιχία συσσωρευτών).

Οι ρυθμιστές φόρτισης καθορίζονται από την τάση και το ρεύμα λειτουργίας τους. Η τάση ταυτίζεται με την τάση της συστοιχίας συσσωρευτών και το ρεύμα καθορίζεται από τον αριθμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Διακρίνονται σε “έξυπνους” (MPPT = maximum power point tracking) και μή, οι πρώτοι εκμεταλλεύονται καλύτερα την ηλιακή ακτινοβολία καθώς ανιχνεύουν το βέλτιστο σημείο λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πλαισίου.

Solar batteries amperorio

Συσσωρευτές, είναι ίσως το κρισιμότερο τμήμα ενός αυτόνομου συστήματος ηλεκτροδότησης καθώς είναι το πιο φθαρτό από άποψη χρόνου ζωής υποσύστημα. Διακρίνονται σε ανοιχτού και κλειστού τύπου με την πρώτη κατηγορία να έχει χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερο χρόνο ζωής αλλά ανάγκη συντήρησης. Χαρακτηρίζονται από την τάση (Volts) και την χωρητικότητά τους (Ah). Το γινόμενο της τάσης με την χωρητικότητα, μας δίνει την αποθηκευμένη ενέργεια στους συσσωρευτές σε (Wh).

inverter amperorio

Αντιστροφέας τάσης (inverter), είναι η συσκευή που μετατρέπει τη συνεχή τάση των μπαταριών σε εναλλασσόμενη, έτοιμη προς χρήση από τα φορτία. Χαρακτηρίζεται από την τάση λειτουργίας του (η οποία ταυτίζεται με την τάση της συστοιχίας συσσωρευτών) και συνήθως είναι καθαρού ημιτόνου (παλαιότερα χρησιμοποιήθηκαν και αντιστροφείς τροποποιημένου ημιτόνου οι οποίοι πλέον έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της φθοράς που προκαλούν στις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές).

Πολλές φορές συνεπικουρικά με τα φωτοβολταϊκά, χρησιμοποιείται και κάποια γεννήτρια καυσίμων, η οποία βοηθά την λειτουργία, σε περιπτώσεις ανυπαρξίας ηλιακής ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται φορτιστής μπαταριών από γεννήτρια.

Leave a Reply